45 aastat  Sonda koolis pedagoogitööd teinud kohaliku kodu-uurija Meinhard Laksi kirjutiste järgi on teada, et praeguse nimetusega Sonda Kooli eelkäijaks oli Uljaste külakool ( 1885- 1921), mille esimeseks (1885-1895) ja viimaseks (1918-1921) koolijuhatajaks oli Joosep Leetsmann- Leetmaa. Selles koolis töötasid juhatajatena veel Moorits Keskküla, Jaan Aadli, Johannes Kasesalk, Jakob Tiinas ja Leonhard Pender. Õpilaste arv kõikus 20-40 ümber, koolis oli 3 jaoskonda ja õppetöö toimus õlgkatusega koolitare 6 aknaga klassitoas. Kooli algaastail kestis õppetöö mihklipäevast jüripäevani, kui lapsed talutöödest vabad olid. Kui vananev hoone enam sooja ei pidanud ja uute klasside avamiseks polnud ruumi, oli vaja uut maja. M. Laksi ettevõtmisel avati Uljaste külakooli koolihoone asupaigas 8. mail 1967 mälestuskivi.Uljaste külakooli õpilased ja õpetajad 

1919/1920 õppeaastal töötas Sonda 2-klassiline kool Kalvi mõisale kuuluvas metsavahimajas Räime talu piirimail Liivapõllul. Esimeseks kooliõpetajaks tuli Järvamaalt 33-aastane mees Aleksander Strauss, keda kohapeal ei oodanud korralik korter, küll aga hulgana muresid: korrastada kooliks mittekohane ruum, muretseda sisustus, registreerida koolikohustuslikud lapsed ja selgitada mõnelegi lapsevanemale kooli vajalikkust. Ümbruskond oli võõras, metsavahipere vaenulik. 10.novembril 1919.a algas koolis töö. Sügisel oli I jaoskonnas 19 ja II jaoskonnas 26 õpilast. Maja ümber oli istutatud erinevat liiki puid. Koolitöö kõrvalt pidi koolijuhataja Strauss osa võtma ka uue koolimaja ehitamise organiseerimisest. 22.mail 1920.a läks kool suvevaheajale kindlas tahtmises kooli tagasi tulla. 22.juulil otsustab Riigikohus, et maja äravõtmine metsavahiperelt on õigustühine ning koolijuhataja peab 3 päeva jooksul kooli mööbli ära viima. Sügisel ei olnud koolil kuskil tööd jätkata.

Metsavahimajake hävis tulekahjus 23.veebruaril 1983.a. 1994. a. avati selle maja asukohas mälestuskivi.

Uut maja hakati ehitama Sonda raudteejaama lähedale Räime talu maadele. Ehituskomisjoni esimeheks sai kohalik mees Hugo Jõesaar.

kooli ajalugu 4 20131123 1637610930Alates 13. veebruarist 1921 hakkasid 64 last õppima Sondasse ehitatava koolimaja ühes valminud klassiruumis kahe õpetaja, Aleksander Straussi ja Aleksander Puurmanni juhendusel. Ümber maja toimus samal ajal vilgas ehitustöö. Kuna lühikese aja jooksul (veebruar-mai) ei jõudnud lapsed programmikohast tarkust selgeks õppida, jäeti kogu kool klassikursust kordama. Sügiseks 1921 jõuti ehitusega nii kaugele, et ka Uljaste küla lapsed toodi Sondasse õppima ning õpilaste arv oli juba üle saja. Kooli nimeks sai Sonda Kõrgem 4-klassiline Algkool (hiljem Sonda 6-kl. algkool). Ehituskulude katmisega oli Viru Maavalitsusel suuri raskuseid. Pada, Kalvi, Kunda, Erra ja Püssi vallad, kust lapsed koolis käisid, olid vaesed. Kohalik rahvas aitas tasuta tööga ja annetustega, korraldati pidusid, näitemüüke ja loteriisid.

Peale II maailmasõda oli õpilaste arv 250 ümber. Töötati kahes vahetuses. Lisaks töötas veel õhtukool, mis lõpetas töö 0.30 öösel. 1947. aastast avati koolis ka vene õppekeelega osakond (hilisematel aastakümnetel ainult algklassid, viimane õppeaasta 1993/1994).  Koolil oli internaat ja kooliaed. Kool on olnud 7-, 8- ja 9-klassiline. Selles hoones ehk nn. vanas koolimajas on juhatajatena töötanud  Artur Vihtmann- Vihtma ja Lui Lätt, direktoritena Miina Tali, Emilie Miilits, Helmut Rukki ja Meinhard Laks. kooli ajalugu 9 20131123 1916477045 

Praegune koolihoone ehk nn. uus koolimaja ehitati aastatel 1969- 1974. Ehkki maja pidulik avamine ja sümboolne rongkäik vanast koolimajast uude toimus 15.septembril 1974.a., alustati tegelikku õppetööd uues majas 11. nov. 1974. Uue maja puhul sai kool vilistlastelt kingituseks lipu. Lipukiri on "Tarkus tarviline vara", mille järgi on koolis ikka käia püütud.

Nn uues koolimajas on direktoriteks olnud Meinhard Laks, Linda Narbekov, Heili Eiche, Marika Kuurman, Sirje Astok, Eddi Tomband ja Andrei Aleksejev, Heidi Uustalu (2018.a november - 31.08.2019), Arne Piirimägi (õppeaasta 2019/2020). Õppeaastal 2020/2021 on kooli direktori kohusetäitjaks Inge Kasesalk.

2011.a algusest kuni 2018.a jaanuarini töötas koolihoones ka Sonda Vallavalitsus. 1.septembrist 2011.a kuulub kooli juurde lasteaia liitrühm ning kooli nimeks on Sonda Kool. Seisuga 31.08.2022 Sonda Kool suleti. 

Paar aastakümmet olid koolile oma näo andjateks 1) looduskaitsealane tegevus loodusesõprade ringi ja koolimetskonna töö (juh. õp. Aino Olem) ning looduskaitse aluste fakultatiivainena õpetamise kaudu (omakoostatud programmi alusel õp. M. Laks); 2) ülerajooniliste ainepäevade korraldamine; 3) õpilaste edukas esinemine aineolümpiaadidel ja 4) paremini sisustatud ainekabinetid rajoonis jne.

kooli ajalugu 4 20131123 136374041810 aastat vedas Sonda Kool eesti keele õpetaja Ellen Kaareti juhtimisel emakeelepäevale pühendatud Virumaa laste luulevõistlust. Luulevõistluse kutsus ellu emakeelepäeva tähistamise mõtte algataja Meinhard Laks. Iga aasta parematest luuletustest anti välja 10 luuleraamatut. 2019.aastani korraldas võistlust Sõmeru Põhikool, kes andsid teatepulga üle Haljala Koolile.

Läbi aastate on koolile eripära andnud sellised traditsioonid nagu hingedepäeva, hõimupäeva, õpetajate päeva, naistepäeva, emadepäeva ja vabariigi aastapäeva tähistamine pidulike üritustega; isadepäeval lastevanemate üldkoosoleku ning isade-laste võistluste korraldamine; vastlapäeval talispordipäeva korraldamine koos vallavalitsuse ning lasteaedadega; kadripäeva organiseerimine; sõbrapäeva tähistamine; advendiaja pidulik avamine jõulurahu väljakuulutamisega; sügisel mihklipäeva laada toimumine ning sügise sünnipäeva tähistamine; koolipere ühisekskursioonid; aprillis-mais konkursside “Parim ainetundja” või "Klassi nupukaim" läbiviimine; pidulikud vastuvõtud direktori juures (enne jõule parimatele õppijatele ja õppeaasta lõpul parimatele ainetundjatele ja aineolümpiaadidest osavõtjatele); iga veerandi lõpus tublidele õppijatele tunnistuste kätteandmine kogu koolipere ees ja nende nimede kandmine autahvlile; õppeaasta lõpus direktori suure kiitmise käskkirja väljaandmine kõikides koolielu lõikudes paremini esinenud õpilaste tunnustamiseks; õpetajate-pensionäride kutsumine kooli suurematele üritustele jms.

Koolimajas on arvutiklass ja söökla, talveaed, muuseumiruum kooli ajalooga seotud materjalidega. On olemas kaasaegne jõusaal, mida kasutab ka kohalik rahvas.

 

Kasutatud: Sonda Põhikooli kirjanduslikku almanahhi "Sulg tindipotis" (Sonda 1994) ning voldikuid "Sonda 8-kl. Kool" (1986) ja "Tere tulemast Sonda kooli!" (1994).