ÕPILASTE VASTUVÕTMISE KORD

 

 SONDA  KOOL

 

 

 

   Sonda Kool võtab vastu kõik kooli teeninduspiirkonda kuuluvad  koolikohustuslikud lapsed ja ka need, kes kuuluvad teiste koolide teeninduspiirkonda, kuid soovivad õppida  Sonda Koolis.

 II    I klassi vastuvõtmise kord

·        Tulevane I klassi õpetaja kontrollib septembris vallavalitsuselt saadud järgmisel  sügisel I klassi astujate nimekirja, selgitab välja kodused lapsed. Vajadusel teeb aasta jooksul neile kooliks  ettevalmistust koolis või soovitab lapsevanemail panna laps lasteaeda.

·        Aasta jooksul peab sidet lasteaiaga, et saada infot laste arengu kohta.

·        Maikuus  viib tulevane klassiõpetaja koolis läbi vestluse sügisel kooli tuleva  õpilase kandidaadiga ja tema vanemaga    lapse kooliküpsuse väljaselgitamiseks. 

 Lapsevanem esitab lapse kooli astumisel järgmised dokumendid:

·         vanema avaldus-ankeet (kooli blanketil, täidetakse kohapeal,  jääb kooli   kausta )

·         lapse  sünnitunnistus ( tehakse koopia, mis jääb kausta )

·         1 foto 3X4 cm

 

 

 

 

III         II-IX klassi vastuvõtmise kord

 

Õpilane esitab kooli astumisel järgmised dokumendid:

·         vanema avaldus (kooli blanketil, täidetakse kohapeal,  jääb kooli kausta )

·           sünnitunnistus ( tehakse koopia, mis jääb kausta )

 

·        klassitunnistus (tagastatakse), tõend jooksvate hinnete kohta (veerandi keskel tulijatelt, jääb kooli kausta)

 

·        väljavõte õpilasraamatust  (jääb kooli kausta )

 

·        1 foto 3X4 cm

 

IV   II-IX klassi õpilase vastuvõtmine otsustatakse igal konkreetsel juhul eraldi komisjoni poolt, kuhu kuuluvad direktor, õppejuht ja vastava klassi juhataja.

 

 

V     Uued õpilased vormistab kooli direktor käskkirjaga. Liikumise märgib klassipäevikusse, õpilasraamatusse klassijuhataja ja EHIS-e registrisse registripidaja. Klassijuhataja täidab ka koolikohustusliku õpilase arvestuskaardi ja saadab selle vallavalitsusse.